ویژگی های رویداد در HTML

ویژگی های رویداد در HTML

ویژگی های رویداد در HTML

ویژگی های رویداد در HTML

ویژگی های رویداد در HTML

در این بخش از آموزش HTML ، انواع رویدادها در HTML را شرح میدهیم. 

تمام عناصر در HTML میتواننند شامل رویدادهایی باشند. رويدادها مجموعه عمل هايی هستند که در صورت بروز يک اتفاق در صفحه ( مثل کليک کردن بر روی يک عنصر ، دابل کليک ، فشردن دکمه خاص و … ) عکس العمل نشان داده و باعث اجرای دستور يا دستورات تعيين شده برای آن اتفاق خاص می شوند .

هر عنصرشامل رويدادهای مختص به خود است که هر کدام از آنها را می توان در درون تگ عنصر تعيين و مقدار دهی کرد . معمولا يک رويداد ، تابع يا اسکريپتی را اجرا يا فراخوانی می کند .

 ویژگی های رویداد در HTML به چند قسمت زیر تقسم میشوند:

  • رويدادهای پنجره در HTML
  • رويدادهای عناصر فرم در HTML
  • رويدادهای موس در HTML
  • رويدادهای صفحه کليد در HTML

در هر بخش به توضیح کامل در مورد این رویدادها میپردازیم .