رويدادهای پنجره در HTML – طراحی سایت در تبریز|سئو تبریز|سئو سایت تکرو وب 422 80 69 0914

رويدادهای پنجره در HTML

ویژگی های رویداد در HTML

ویژگی های رویداد در HTML

ویژگی های رویداد در HTML در این بخش از آموزش HTML ، انواع رویدادها در HTML را شرح میدهیم.  تمام عناصر در HTML میتواننند شامل رویدادهایی باشند. رويدادها مجموعه عمل هايی هستند که در صورت بروز يک اتفاق در صفحه ( مثل کليک کردن بر روی يک عنصر ، دابل کليک ،…