رویداد وقوع ارور در html – طراحی سایت در تبریز|سئو تبریز|سئو سایت تکرو وب 422 80 69 0914

رویداد وقوع ارور در html

رويدادهای پنجره در HTML

رويدادهای پنجره در HTML

رويدادهای پنجره در HTML رويدادهای پنجره در HTML فقط در عنصرهای body و frameset معتبر هستند . رويدادهای پنجره در HTML شامل رویدادهای زیر میشود: رویداد شرح onafterprint رويدادی است که بعد از پرینت شدن سند اجرا می شود. onbeforeprint رويدادی است که قبل از پرینت شدن سند اجرا می شود. onbeforeunload…