accesskey – طراحی سایت در تبریز|سئو تبریز|سئو سایت تکرو وب 422 80 69 0914

accesskey

ویژگی های عمومی در HTML

ویژگی های عمومی در HTML

ویژگی های عمومی در HTML ویژگی های عمومی (Global Attributes) در HTML  به شرح زیر میباشد. accesskey class contenteditable contextmenuelement dir draggable dropzone hidden id lang spellcheck style tabindex title translate Event Attributes

خصوصيات استاندارد تگ های HTML

خصوصيات استاندارد تگ های HTML

خصوصيات استاندارد تگ های HTML در اين قسمت خصوصيات استاندارد تگ های HTML معرفی شده اند . اين خصوصيات در اکثر تگ های HTML مشترک بوده و دارای کاربرد يکسانی هستند . اين خصوصيات به دليل مشترک بودن ، فقط در اين قسمت ذکر شده و از تکرار آنها در…