8 تا 17 عصر 09146551804
جهت سفارش و طراحی سایت تماس بگیرید

برچسب dir

ویژگی های عمومی در HTML

کدهای HTML و چگونگی تولید و اجرا

ویژگی های عمومی در HTML

ویژگی های عمومی (Global Attributes) در HTML  به شرح زیر میباشد.

 1. accesskey
 2. class
 3. contenteditable
 4. contextmenuelement
 5. dir
 6. draggable
 7. dropzone
 8. hidden
 9. id
 10. lang
 11. spellcheck
 12. style
 13. tabindex
 14. title
 15. translate
 16. Event Attributes