onredo – طراحی سایت در تبریز|سئو تبریز|سئو سایت تکرو وب 422 80 69 0914

onredo

رويدادهای پنجره در HTML

رويدادهای پنجره در HTML

رويدادهای پنجره در HTML رويدادهای پنجره در HTML فقط در عنصرهای body و frameset معتبر هستند . رويدادهای پنجره در HTML شامل رویدادهای زیر میشود: رویداد شرح onafterprint رويدادی است که بعد از پرینت شدن سند اجرا می شود. onbeforeprint رويدادی است که قبل از پرینت شدن سند اجرا می شود. onbeforeunload…